ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ CEDROWESAUNY.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.cedrowesauny.pl (dalej jako: „Strona”) jest MICHAŁ GLIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLIŃSKI MICHAŁ FAN - SPORT MICHAŁ GLIŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice, NIP 6311024537, REGON 272665639, adres poczty elektronicznej: info@cedrowesauny.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 609529001 (dalej jako: „Cedrowesauny”, „Właściciel” lub „Administrator”.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in., że reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta). Zawarcie umowy może nastąpić po złożeniu zapytania za pośrednictwem formularza zapytania i przedstawieniu przez Właściciela Strony oferty, na podstawie odrębnych warunków sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@cedrowesauny.pl lub
  • telefonicznie pod numerem: 609529001.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: konfigurator oraz formularz zapytania. Formularz zapytania umożliwia usługobiorcy zadanie pytania dotyczące określonego produktu widocznego na Stronie lub przesłanie prośby o przedstawienie usługobiorcy przez Właściciela oferty sprzedaży tego produktu. Korzystanie z formularza zapytania następuje po przejściu od strony danego produktu, kliknięciu pola „Zamów”, uzupełnieniu danych kontaktowych usługobiorcy (imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy, telefon, adres email) i treści zapytania oraz kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Konfigurator umożliwia wybranie określonych cech produktu oraz dodanie do produktu akcesoriów w celu złożenia zapytania o ten produkt i towarzyszące mu akcesoria za pośrednictwem formularza zapytania. Korzystanie z konfiguratora jest możliwe po przejściu do strony danego produktu i wyborze odpowiednich opcji produktu i akcesoriów spośród dostępnych w konfiguratorze.

Usługa elektroniczna konfigurator świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości dotyczącej skonfigurowanego produktu za pośrednictwem formularza zapytania albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony danego produktu.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony i usług elektronicznych a także w razie innych pytań, prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@cedrowesauny.pl lub
  • telefonicznie pod numerem: 609529001.